Vijf Heiligen Parochie

SAMEN MET ANDEREN OP WEG GAAN

PCI

Parochiële Caritas Instelling

Caritas is binnen de Vijf Heiligen Parochie een zelfstandige kerkelijke rechtspersoon die vanuit een christelijke overtuiging gestalte geeft aan de opdracht van de Rooms Katholieke kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving zowel dichtbij als veraf. Zo wil zij bijdragen aan sociale rechtvaardigheid en een menswaardig bestaan. Het gaat dan zowel om individuele personen in onze parochie als organisaties die plaatselijk, regionaal, landelijk of wereldwijd hulp bieden aan mensen in nood.

Caritas houdt maandelijks een extra collecte in onze kerken voor dit doel. Jaarlijks wordt daarvoor een collecteschema opgesteld aan de hand van de leidraad vanuit de bisschoppen. Zo wordt er geld ingezameld voor Vastenactie, MISSIO, MIVA, Nederlandse Missionarissen, de vredesbeweging PAX en de Jongerencollecte.

 

Maar ook zijn er jaarlijkse collecten voor de Voedselbank Oosterhout en Stichting Leergeld, die hulp bieden in onze regio en gemeente. En voor activiteiten die ondersteund worden door mensen uit onze parochie of bedoeld zijn voor groepen binnen onze parochie. In 2023 waren dat de plaatselijke afdelingen van de Zonnebloem, de Harold van Zundert Stichting, Focus on Education en de jaarlijkse kerstattentie-actie voor mensen in onze parochie die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken na een moeilijk jaar. Bij deze collecten wordt de opbrengst vanuit de eigen middelen van Caritas extra aangevuld.

Individuele materiële hulp aan parochianen kan worden geboden via aanvragen bij het pastoresteam van de parochie en via maatschappelijke organisaties.

Caritas werkt samen met de protestantse gemeenten in Drimmelen in de actie Vakantietas (vanaf 2024) en met een extra bijdrage aan het uitgiftepunt van de Voedselbank in onze gemeente. Ook heeft Surplus Schuldhulpverlening een potje vanuit Caritas, waaruit zij hulp kunnen verlenen. En de deelkastjes bij de kerken worden met enige regelmaat ook bijgevuld vanuit Caritasgelden.

Caritas legt verantwoording over het beheer van zijn vermogen af aan het bisdom en draagt via een vastgesteld deel van het vermogen en een jaarlijkse collecte bij aan de salariskosten van personeelsleden Caritas van het bisdom, die hun diensten mede inzetten voor onze Parochie. De bestuursleden van de parochiële caritasinstelling worden benoemd voor een periode van vier jaar door de bisschop, mede op voordracht van het parochiebestuur.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.